it en ru ro

Glosar

Glosar

Administrator al Pieţei Energetice (GME)
Este societatea pe acţiuni constituită de către GSE căreia îi este încredinţată administrarea economică a pieţelor energetice în funcţie de criteriile de transparenţă şi obiectivitate, în vederea promovării concurenţei dintre producători asigurând disponibilitatea unui nivel adecvat de rezervă de putere. GME este împuternicită să contracteze Certificatele Verzi şi titlurile de eficacitate energetică ("Certificate Albe").

Administratorul reţelei electrice 
Este persoana fizică sau juridică răspunzătoare, chiar şi fără să fie proprietară, de administrarea unei reţele electrice cu obligaţia de conectarea a terţilor, precum şi a activităţilor de întreţinere şi dezvoltarea acestei reţele.

Angrosist 

Persoană fizică sau juridică care cumpără şi vinde energie electrică fără a exercita activitatea de producţie, transmitere şi distribuţie în ţările din Uniunea Europeană.

Atestat de certificare energetică a unei clădiri 

Document, întocmit de instituţii abilitate respectând normativele legale, care atestă prestaţiile energetice ale clădirii, mai precis cantitatea anuală de energie primară necesară pentru satisfacerea diferitelor necesităţi legate de o utilizare standard a clădirii. Acest document conţine datele cu privire la eficacitatea energetică a clădirii, valorile în vigoare în baza legii şi conţine sugestiile cu privire la intervenţiile cele mai importante şi convenabile din punct de vedere financiar pentru a îmbunătăţi prestaţiile energetice ale clădirii. 

Autoritatea pentru energie electrică şi gaz (AEEG)
Autoritate independentă de reglementare căreia i se încredinţează funcţia de a garanta promovarea concurenţei şi a eficacităţii sectorului electric şi de gaz, instituită în baza legii nr. 481 din 14 noiembrie 1995. 

Bursa electrică

Locul virtual unde se realizează întâlnirea între cerere şi ofertă pentru vânzarea şi cumpărarea de energie electrică en gros. Gestionarea economică a bursei este încredinţată la GME în baza art. 5 din Decretul Legislativ 79/99.

Câmpul fotovoltaic

Complex de module fotovoltaice conectate între ele din punct de vedere electric şi instalate la sediul lor de funcţionare.

Celula fotovoltaică
Elementul de bază a instalaţiei compus din materiale semiconductoare tratate corespunzător, care converteşte radiaţia solară în electricitate. 


Chilowatt (kW)
Multiplo dell’unità di misura della potenza, pari a 1.000 Watt.

Chilowattora (kWh)
Unità di misura dell’energia elettrica. Un chilowattora è l’energia consumata in un’ora da un apparecchio utilizzatore da 1 kW.

Client potrivit, client liber
Persoană fizică sau juridică care are dreptul de a stipula contracte de livrare cu orice furnizor la libera alegere (producător, distribuitor, angrosist). Cu începere de la 1 iulie 2007 toţi clienţii sunt potriviţi şi au dreptul să cumpere energie direct de la bursă sau de la un angrosist. 

Cont Energie
Cu expresia "Cont Energie" este indicat un mecanism de stimulare care remunerează energia electrică produsă de un impact pentru un anumit număr de ani. În timp ce cu expresia "stimularea în contul de capital"se înţelege acordarea unei contribuţii pentru investiţiile necesare în vederea realizării unei instalaţii. 

Contract bilateral
Contract de livrare de energie electrică încheiat în afara bursei de electricitate între un subiect producător /angrosist şi un client. Preţul de furnizare şi profilurile de introducere şi alimentare sunt definite bilateral de către părţi, dar introducerile şi alimentările orare trebuie să fie comunicate către Terna S.p.a. în vederea verificării compatibilităţii cu obligaţiile de transport a reţelei de transmisie naţională. 

Conversie fotovoltaică
Fenomen prin care lumina care cade pe un dispozitiv electronic în stare solidă (celulă fotovoltaică) generează energia electrică.

Convertor CC/CA, invertitor, inverter
Dispozitiv electric static care converteşte curentul continuu în curent alternativ. 

Cumpărător unic (AU)
Cumpărătorul unic este societatea pe acţiuni din grupul Gestore dei Servizi Energetici (vare gestionează serviciile energetice) – GSE Spa, căreia îi este încredinţat prin lege rolul de a garanta livrarea energia electrică familiilor şi micilor Întreprinderi, la preţuri competitive şi în condiţii continue, siguranţă şi eficacitate a serviciului. Rolul Cumpărătorului Unic este acela de a cumpăra energia electrică în condiţiile cele mai favorabile de pe piaţă şi de a o ceda distribuitorilor sau societăţilor de vânzare cu amănuntul, pentru livrarea către micii consumatori care nu cumpără de pe piaţa liberă. De la 1 iulie 2007, când s-a realizat o deschidere completă a pieţei de electricitate, Cumpărătorul Unic, cumpără energia electrică pentru necesităţilor clienţilor care aparţin pieţei "cu o mai mare protecţie" consumatori domestici şi mici întreprinderi (conectate la joasă tensiune, cu mai puţin de 50 de angajaţi şi o cifră de afaceri care nu depăşeşte 10 milioane de euro) care nu au ales un nou furnizor de pe piaţa liberă. 

Curent
Flux de sarcini electrice într-un conductor între două puncte având o diferenţă de potenţial (tensiune). Se măsoară în A (Amperi). 

Distribuitor 
Este un administrator de reţea titularul concesiunii de distribuţie. 

Eficacitatea de conversie a unui dispozitiv fotovoltaic 
Raportul între energia electrică produsă şi energia solară colectată de dispozitivul fotovoltaic. 

Expediere 
Este activitatea directă de trasa dispoziţii pentru utilizarea şi exercitarea coordonată a instalaţiilor de producţie, a reţelei de transmisie şi a serviciilor auxiliare în vederea unui echilibru între introducerea în reţea şi alimentarea din reţea cu energie electrice. 

Foarte Înaltă Tensiune (AAT)
Tensiunea nominală între fazele electrice mai mare de 150 kV.

Înaltă Tensiune (AT)
Tensiunea nominală între fazele electrice mai mare de 35 kV şi egală sau mai mică de 150 kV.

Indice de prestaţie energetică EP a unui edificiu
Exprimă consumul de energie primară totală a edificiului raportat la suprafaţa utilă sau la volumul brut. Indicii de prestaţie energetică EP parţiale exprimă în schimb consumurile de energie primară raportată la utilizările individuale energetice ale edificiului (climatizarea pe perioada iernii sau climatizarea în timpul verii sau producţia de apă caldă pentru uz sanitar sau iluminare artificială).

Instalaţie fotovoltaică 
Instalaţie compusă din module fotovoltaice şi alte elemente componente proiectate pentru a produce energie electrică din radiaţiile solare. 

Instalaţie fotovoltaică conectată la reţea
Instalaţie fotovoltaică conectată la reţeaua de distribuţie a energiei electrice 

Instalaţie fotovoltaică izolată
Instalaţie fotovoltaică care nu este conectată la reţeaua electrică.

Intărirea instalaţiei fotovoltaice 
Întărirea şi intervenţia tehnologică efectuată asupra unei instalaţii intrat în funcţiune de cel puţin 2 ani, consistă într-o creştere a puterii nominale a instalaţiei prin adăugarea unor module fotovoltaice a căror putere nominală totală să nu fie mai mică de 1 kW.

Joasă Tensiune (BT)
Tensiunea nominală între fazele electrice egală sau mai mică de 1 kV. 

Kilowatt (kW)
Multiplu al unităţii de măsură a puterii, echivalent cu 1.000 Watt.

Kilowatt ora (kWh)
Unitatea de măsură a energiei eelctrice. Un kilowatt ora este energia consumată într-o oră de către un aparat utilizator de 1 kW.

Măsura energiei electrice 
Este activitatea de măsurare cu scopul de a obţine măsurători a energiei electrice într-un punct de intrare (alimentare a reţelei) într-un punct de ieşire (alimentare din reţea) sau într-un punct de interconexiune. 

Medie tensiune (MT)
Este o tensiune nominală între faze mai mare de 1 kV şi egală sau mai mică de 35 kV.

Modul fotovoltaic
Totalul celulelor fotovoltaice conectate între ele în serie sau în paralel, astfel încât să se obţină valori de tensiune şi curent potrivit pentru o utilizare comună, cum ar fi încărcarea unei baterii. În modul, celulele sunt protejate de agenţii atmosferici cu ajutorul unei sticle pe partea frontală şi de materiale izolante şi plastice pe partea posterioară. 

Peliculă subţire
Este produsul tehnologiei care valorifică depunerea unui strat foarte subţire de materiale semiconductoare pentru realizarea celulei fotovoltaice. 

Piaţa electrică

Totalitatea pieţelor de energie din ziua anterioară al pieţei dintre zile şi a pieţei pentru serviciile de distribuţie. 

Punct de conectare la reţea
Punct de di trecere între reţeaua electrică şi instalaţia clientului. 

Puterea nominală
Puterea nominală (sau maximă, sau de vârf, sau de placă) a instalaţiei este puterea electrică a instalaţiei stabilită de suma singurelor puteri nominale a fiecărui modul fotovoltaic care fac parte din aceeaşi instalaţie, măsurate în condiţii (radiaţie echivalentă cu 1000 W/m² şi temperatură de 25° C). 

Putere de vârf (Wp)
Este puterea maximă a unui dispozitiv fotovoltaic în condiţii standard de funcţionare (radiaţie 1000 W/m² şi temperatură de 25°C). 

Radiaţia solară
Energia electromagnetică emisă de soare în urma proceselor de fuziune nucleară care au loc în interiorul său. Radiaţia solară (sau energia) la sol se măsoară în kWh/m². 

Radiaţie 

Radiaţie solară instantanee (deci o putere) care acţionează asupra unităţii la suprafaţă. De măsoară în kW/m². Radiaţia măsurabilă la ecuator la miezul zilei şi în condiţii atmosferice ideale, este echivalentul a aproximativ 1.000 W/m². 

Refacerea instalaţiei fotovoltaice 
Este intervenţia la instalaţia tehnologică după intrarea în funcţiune de cel puţin 20 de ani care implic ăînlocuirea cu componente noi cel puţin a tuturor modulelor fotovoltaice şi a invertorului. 

Reţeaua de transmisie naţională(RTN)
Reprezintă întregul liniilor unei reţea folosită pentru transportarea energiei electrice de la centrele de producţie către zonele de distribuţie şi consum după cum este stabilită de decretul Ministerului Industriei din 25 iunie 1999 şi de următoarele modificări şi adăugări. 

Semiconductoare
Materialele cu caracteristici electrice intermediare între cele ale conductoarelor şi a izolanţilor cum ar fi siliciul 

Siliciul
Material semiconductor folosit ca şi bază pentru construcţia a majorităţii celulelor fotovoltaice comerciale. 

Siliciul amorf

Tip de siliciu pentru celule fotovoltaice ai cărui atomi nu sunt legaţi între ei în baza unei scheme uniforme.

Siliciul cristalin
Tip de siliciu cu structură cristalină (monocristalin sau policristalin).

Şiruri 
Totalul modulelor sau panourilor conectate în serie din punct de vedere electric pentru a obţine tensiunea de lucru a câmpului fotovoltaic. 

Subcâmp 
legătură electrică în paralel a mai multo şiruri. Totalitatea subcâmpului reprezintă câmpul fotovoltaic. 

Subiect răspunzător
Decretul Ministerial 19 februarie 2007 defineşte subiectul răspunzător de funcţionarea instalaţiei ca fiind cel care are dreptul să solicite şi să obţină tarifele stimulate. 

Tensiune

Diferenţa de putere electrică dintre două corpuri sau dintre două puncte ale unui conductor sau unui circuit. Se măsoară în V (Volt).

Tensiune alternativă
Tensiunea între două puncte ale unui circuit care variază în timp cu evoluţia sinusoidală. Este forma de tensiune tipică a unor sisteme izolate (căi ferate, nave) şi a aparatelor alimentate cu baterie. 

Terna Spa
Este societatea responsabilă în Italia de transmiterea şi distribuţia energiei electrice în reţea la înaltă tensiune pe întreg teritoriul naţional. 

Volt (V)
Unitate de măsură a tensiunii existente între două puncte într-un câmp electric. 

Watt (W)
Unitate de măsură a puterii electrice.

 

Definiţii

Puterea nominală a unei instalaţii fotovoltaice:
corespunde puterii nominale (sau de vârf) a generatorului său fotovoltaic, care este determinată de suma singurelor puteri electrice a fiecărui modul care compune generatorul fotovoltaic, măsurate în Condiţii de Probă Standard (STC). 

Energia electrică produsă de o instalaţie fotovoltaică:
este energia electrică măsurată la ieşirea din grupul de conversie a curentului continuu în curent alternativ înainte ca acesta să fie dat disponibil utilităţilor electrice ale utilizatorului şi/sau punerea în reţeaua electrică. 

Iradiaţia solară:
puterea solară care acţionează pe o suprafaţă unitară (W/mp). 

Radiaţia solară:
totalitatea radiaţiilor într-o perioadă dată (MJ/mp o kWh/mp pe oră, zi, săptămână, lună, an, în funcţie de caz) 

Ore anuale de utilizare a puterii nominale:
sunt echivalentul raportului dintre energia electrică produsă în timpul anului şi puterea nominală a instalaţiei.

 

GSE

Administratorul Serviciilor Energetice – GSE S.p.a. este un holding public care, în Italia, sprijină dezvoltarea surselor regenerabile prin acordarea de stimulente pentru producţia electrică şi promovează dezvoltarea sustenabilă cu campanii sensibilizare cu privire la folosirea eficientă a energiei.

Acţionar unic al GSE este Ministerul Economiei şi al Finanţelor care îşi exercită drepturile de acţionar în acord cu Ministerul Dezvoltării Economice. 

GSE este societatea de referinţă dintre toate societăţilor controlate de AU (Cumpărătorul Unic) şi GME (Administratorul Pieţelor Energetice). Recent GSE a cumpărat 49% din capitalul social al ERSE (fosta CESI Ricerca S.p.a.), care activează în sectorul electric.

Între sarcinile încredințate societății prin normele în vigoare, GSE: 

 • califică instalațiile alimentate din surse regenerabile (IAFR); 
 • emite certificatele verzi pentru instalațiile calificate și verifică obligațiile de producător și importator;
 • eliberează garanția de origine a energiei electrice produse din surse regenerabile sau prin cogenerare cu randament înalt; 
 • gestionează în calitate de autoritate, sistemul de stimulare a producției de energie electrică de la instalațiile fotovoltaice și termodinamice cu concentrație;
 • preia de la producători energia produsă de instalații din surse regenerabile și asimilate (CIP 6); 
 • preia energia cedată de noile instalații cu surse regenerabile și cu o putere mai mică de 1 MW, recunoscând un tarif total stimulant; 
 • preia energia produsă de instalațiile de putere sub 10 MW cu surse fosile și surse regenerabile (dacă nu sunt programabile de orice putere) de către producătorii care necesită un serviciu dedicat de preluare;
 • gestionează serviciul de schimb prevăzut pentru instalațiile cu surse regenerabile și de cogenerare cu randament înalt de putere până la 200kW; 
 • activează pe piața organizată pentru vânzarea energiei preluate de la producători sau cumpără prin intermediul mecanismelor de schimb; 
 • desfășoară activități de informare prin diferite instrumente: ghiduri speciale, contact center, seminarii, etc; 
 • acordă suport Administrației Publice pentru serviciile specializate în sectorul energetic și operează în numele autorității pentru energie electrică și gaz în vederea îndeplinirii activităților tehnice pentru constatarea și verificarea costurilor puse în sarcina clienților. 

Angajamentul tot mai prezent al GSE pentru promovarea surselor regenerabile în context național a dus la recunoașterea sa în aplicarea deciziilor politice energetice italiene chiar și la nivel internațional atât prin participarea la seminarii și workshop, cât și prin aderarea la organizații internaționale. GSE are astăzi un rol activ în sânul IEA (International Energy Agency), al OME (Observatoire Méditerranéen de l'Energie) și al AIB (Association of Issuing Bodies). În cadrul acesteia din urmă, GSE emite certificatele RECS (Renewable Energy Certificate System) recunoscute la nivel european.