Contul de energie

Contul de energie

Regulile Contului de Energie
Contul de Energie (DM 19/02/07 publicat în Monitorul Oficial din 23/02/07), a intrat în locul decretelor anterioare DM din 28/07/2005 și din 06/02/2006 în materie de subvenții pentru energia fotovoltaică. Decretul a devenit operativ doar după publicarea hotărârii din partea Autorității pentru Energie și Gaz (AEEG) 90/07, luată în 13/04/07, care a definit condițiile și modalitățile pentru acordarea tarifelor subvenționate. Principalele caracteristici ale mecanismului de subvenție sunt rezumate în punctele următoare: 

 • subiectul care solicită acordarea tarifelor subvenționate și este responsabil de funcționarea instalației fotovoltaice ia în numele "subiectului responsabil" al instalației fotovoltaice; 
 • pot beneficia de aceste tarife, în calitate de subiect responsabil a instalației fotovoltaice, persoanele fizice, persoanele juridice, instituțiile publice și asociațiile de proprietari; 
 • puterea nominală a instalațiilor trebuie să fie de cel puțin 1 kW; 
 • cererea de subvenție va trebui să fie trimisă către GSE doar după intrarea în funcțiune a instalațiilor fotovoltaice; 
 • limita maximă cumulată a puterii ce poate fi subvenționată stabilită de DM 19/02/07 este de 1200 MW; în momentul în care se ajunge la această limito, ca o garanție ulterioară pentru operatori, este prevăzută o perioadă de moratoriu de 14 luni (24 luni doar pentru instalațiile ai căror responsabili sunt instituții publice). Instalațiile vor intra în funcțiune în această perioadă moratorie vor putea beneficia de tarifele subvenționate. 
 • tarifele sunt articulate pe mărimea și tipul instalației, cu intenția de a favoriza aplicațiile de mici dimensiuni arhitectonice integrate în structuri sau clădiri; 
 • a fost introdus un premiu pentru instalațiile fotovoltaice îmbinate pentru utilizarea eficientă a energiei în clădiri; 


Hotărârea ARG/elt 161/08 face și mai flexibil mecanismul de subvenționare a actualului Cont de Energie în comparație cu primul și sunt evidente cel puțin două avantaje: 

 • se poate pune în funcțiune orice secțiune a instalației ca și cum ar fi vorba de o instalație în sine. Beneficiul este evident mai ales pentru că instalațiile de mari dimensiuni pentru care se întâlnesc dificultăți în legarea în paralel cu rețeaua într-o singură soluție. Se vor putea efectua mai multe puneri în funcțiune în funcție de numărul secțiunilor în care este împărțită instalația.
 • Este posibilă conectarea mai multor secțiuni ale instalației la același punct de conexiune respectând regulamentul impus de Decretul 19/02/07 în baza căruia o instalație fotovoltaică nu poate împărți punctul de conexiune la rețea cu alte instalații fotovoltaice.

 

Schimbul la locul de producţie

Schimbul la locul de producție reglementat de hotărârea ARG/elt 74/08, Anexa A – Textul complet de schimb la locul de producție (TISP) – și de hotărârea ulterioară Arg/elt 186/09, care a pus în aplicare cele prevăzute de legea 99/09, permite valorificarea energiei livrate în rețea în baza unui criteriu de compensație financiară cu valoarea de energie electrică luată din rețea. În termeni generali, condițiile oferite de schimbul la locul de producție sunt mai avantajoase decât retragerea dedicată deoarece permit remunerarea energiei introduse în rețea la valoarea pieței plus costul unitar variabil al serviciilor asociate din factura proprie de livrarea pentru cantitatea de energie electrică schimbată.

Următoarea schemă explică mecanismul de schimb la locul de producție:

Prime îmbinate

Prima pentru instalațiile îmbinate cu un uz eficient al energiei este reprezentată de creșterea tarifului subvenționat care deja este recunoscut în baza DM 19/02/07.
De această primă pot beneficia instalațiile fotovoltaice cu o putere nominală de până la 200 kW care accesează tarifele subvenționate în baza DM 19/02/07 activând în regimul de schimb la locul de producției și care alimentează, chiar și parțial, utilități amplasate în interiorul sau care deservesc unitățile imobiliare sau clădirile, după cum sunt acestea definite de art. 2, paragraf 1 din Decretul Legislativ 192/05 și modificările ulterioare (Dlgs 311/06).
În cazul în care subiectul responsabil, după acceptarea pentru accesarea primei, decide de a nu beneficia de serviciul de schimb la locul de producție, nu va mai avea dreptul de a i se recunoaște prima cu începere de la ziua următoare celei în care a încetat contractul de schimb. 
Decretul Ministerial 06/08/09 al Ministerului Economiei și Finanțelor în acord cu Ministerul Dezvoltării Economice, a introdus măsura de imposibilitate de cumulare a deducerilor fiscale (55%) pentru cheltuielile de recalificare energetică a patrimoniului construcțiilor existente, în baza art. 1, paragraf 349, a legii nr. 296 din 26/12/06, cu o primă pentru instalațiile fotovoltaice îmbinate cu utilizarea eficientă a energiei după cum este reglementat de art. 7 din DM 19/02/07. Din 12 octombrie 2009, data intrării în vigoare a acestui decret, nu mai este posibilă solicitarea primei de mai sus în urma intervențiilor pentru care s/a beneficiat sau pentru care se va beneficia de deduceri.

Pentru modalitățile de solicitare a primei sunt două cazuri: 

 1. Clădiri existente obiect al îmbunătățirilor prestațiilor energetice
 2. Clădiri nou construite și finalizate după intrarea în vigoare a Decretului Ministerial 19/02/07

 

 

Tarifele

În baza celor stabilite de Decretul Ministerial din 19/02/07, instalațiile fotovoltaice puse în funcțiune de la 1 ianuarie 2010, vor avea dreptul la un tarif subvenționat articulat în funcție de valorile precizate în tabelul de mai jos:

   
TIPUL INSTALAȚIEI
 
1
Neintegrat
2
Parțial Integrat
3
Integrat
A)
1 &Mac178; P &Mac178; 3
0,384
0,422
0,470
B)
3 < P &Mac178; 20
0,365
0,403
0,442
C)
P > 20
0,346
0,384
0,422

Se mai subliniază în plus faptul că tariful de "bază" poate fi mărit cu 5% în următoarele cazuri, care nu se poate cumula între ele: 

a) pentru instalațiile care se înscriu la rândurile B și C din coloana 1 (instalații mai mari de 3 kW neintegrate) din tabelul precedent, al cărui subiect responsabil autoconsumă anual cel puțin 70% din energia produsă de instalație (autoproducători în baza art. 2 din Decretul Legislativ nr. 79 din 16 martie 1999); 

b) pentru instalațiile al căror subiect responsabil este o școală publică / acreditată sau o structură spitalicească publică;; 

c) pentru instalațiile integrate în clădiri, hale, construcții cu orice destinație (industrială, comercială, agricolă) care înlocuiesc acoperișurile din eternit sau componenți de amiant (pentru mai multe detalii consultați ghidul cu privire la intervențiile valabile în scopul recunoașterii integrării arhitectonice publice de pe site-ul GSE); 

d) pentru instalațiile al căror subiect responsabil sunt instituțiile locale cu populație domiciliată de până la 5000 locuitori după cum rezultă din ultimul recensământ organizat de ISTAT. 

Subvențiile din Contul Energie nu se aplică la energie produsă de instalațiile fotovoltaice pentru a căror realizare s-au acordat subvenții publice de natură națională, regională, locală sau comunitară în contul de capital și/sau în contul de dobânzi cu capitalizare anticipată care depășesc 20% din costul de investiții susținut pentru construirea instalației. 

În cele din urmă se reamintește că tarifele subvenționate nu pot fi cumulate cu certificatele verzi și cu titlurile de eficacitate energetică.


Cesiunea creditului

GSE, cu scopul de a facilita finanțarea instalațiilor fotovoltaice, permite subiectului responsabil să cesioneze creditele rezultate din acordarea tarifelor subvenționate subiectului finanțator. 
GSE a semnat un acord cadru cu numeroase instituții de creditare care permite de beneficierea de modalitățile simplificate pentru cesionarea creditului.. Cesionarea creditelor este admisă doar în totalitatea lor și doar în favoarea unui unic cesionar până la o eventuale revocare expresă.
Modalitățile de activare a cesiunii creditelor prevăd ca actul de cesiune să poarte ambele semnături atât a cesionarului cât și a cedentului:

 • să fie stipulat înainte de semnarea acestei convenții, printr-un act public sau înscris dub semnătură privată autentificat la notar, în baza art. 69 din Decretul Regional nr. 2440 din 18 noiembrie 1923,;
 • să specifice numărul convenției și data semnării acesteia;
 • să țină cont, în cazurile în care subiectul responsabil este o persoană juridică, de puterile de reprezentare, specificate într-un act notarial special sau un document de la Cancelaria Comercială a Judecătoriei sau a Camerei de Comerț (cu data de certificare nu mai veche de 90 zile);
 • să fie notificat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

GSE, printr-o scrisoare recomandată, va comunica părților că a luat act de cererea de cesiune a creditelor și a respectării tuturor condițiilor, chiar și formale, specificate mai sus.

GSE recunoaște tarifele subvenționate subiectului cesionar până în momentul când se va notifica revocarea acestora. 

Această revocare, care va trebui să poarte semnătura atât a cedentului cât și a cesionarului pe un document cu antetul cesionarului, va trebui: 

 • să aibă numărul convenției și data semnării acesteia;
 • să prezinte o certificare cu privire la cesionar, a puterilor de reprezentare a celui care semnează, care să aibă rolul de atestare a veridicității certificării notariale sau un document de la Cancelaria Comercială a Judecătoriei sau a Camerei de Comerț (cu data de certificare nu mai veche de 90 zile);
 • să fie notificată la GSE printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

Această revocare, care trebuie să conțină noile date bancare pentru efectuarea plăților, va fi considerată operativă de către GSE cu începere de la a doua lună ce urmează după notificare. 

GSE nu poate fi considerată responsabilă în cazul lipsurilor, erorilor și/sau întârzierilor în comunicărilor de mai sus din partea cedentului și/sau cesionarului Aceleași modalități trebuie urmate în cazul mandatului pentru încasări (revocabil/irevocabil), cu condiția ca acel act de revocare trebuie să fie stipulat printr-un act public sau înscris sub semnătură privată autentificată la notar. 

it en ru ro